version in Deutsch | english version | wersja polska
Pomiary pieców Maerz'a
pomiary pancerzy pieców Maerza, trasowanie pozycji wymurówki
    Podczas instalacji nowej wymurówki (w trakcie remontu lub budowy nowego obiektu), istnieje konieczność natrasowania na pancerzu wewnątrz pieca pozycji filarów, ewentualnych osi pomiędzyfilarowych oraz wysokości charakterystycznych warstw wymurówki. Symetria nowego wyłożenia pieca względem głównych osi pionowych, gwarantuje minimalne obciążenie ścian poprzez równomierne rozłożenie nacisków.
Problem pojawia się, gdy odkształcenia płaszcza pieca uniemożliwiają prawidłowe wyznaczenie osi filarów - np. poprzez odmierzenie wielokąta i wrysowanie go w obwód pancerza.
Wymagane w takich przypadkach jest wykonanie "modełka", które ustawione w osi szybu pozwoli zaznaczyć właściwe pozycje filarów. Wykonanie jednak takiego przymiaru oraz jego montaż wewnątrz pieca jest czasochłonne.
Niemożliwe jest także wykonanie egzemplarza modelowego wielokąta, który mógłby posłużyć na kilku placach budów, gdyż każdy piec może się różnić zarówno średnicą wewnętrzną płaszcza, jak i liczbą filarów.

Przy pomocy standardowych narzędzi mierniczych, trudne jest także precyzyjne naniesienie tras żądanych poziomów warstw wymurówki. Odchyłki dolnej półki na której spoczywa wyłożenie pieca od poziomu, skutecznie uniemożliwiają wykorzystanie stałego punktu odniesienia już wewnątrz pojedynczego szybu, nie wspominając o nawiązaniu się do szybu sąsiedniego.

Stosowane przez nas techniki geodezyjne oraz możliwości wykorzystywanego przez nas sprzętu, powodują, iż wszelkie prace pomocnicze służące właściwemu wyznaczeniu osi filarów, ewentualnych osi pomiędzyfilarowych oraz naniesieniu właściwych wysokości wewnątrz pieca - są zbędne.
Wyznaczona przez nas oś filaru zawsze tworzy płaszczyznę z osią szybu i zawsze jest to płaszczyzna pionowa. Także znaczniki kontrolne wysokości danej warstwy wymurówki: zawsze tworzą płaszczyznę i zawsze poziomą, niezależnie od geometrii płaszcza.
Dzięki temu, ustrzeżesz się nierównomiernego rozkładu cięciw wyznaczających granice wymurówki od wewnątrz, a wykonana przez Ciebie "pajęczyna" zawsze zostanie odebrana przez nadzór budowlany bez zastrzeżeń.


Wykonujemy również inspekcje geometrycznego stanu pancerzy pieców oraz konstrukcji nośnych.
Dzięki nam możesz się dowiedzieć:
  • jak wygląda mapa deformacji danej półki,
  • jakie są odchyłki od okrągłości kolejnych przekrojów szybu,
  • jak wygląda trójwymiarowy obraz krzywej łączącej geometryczne środki okręgów kolejnych przekrojów na różnych wysokościach pieca oraz wartości odchyłek tej krzywej od osi pionowej szybu,
  • jak wygląda mapa deformacji płaszcza na całej jego wysokości,
  • czy konstrukcja pieca się pochyla lub osiada w czasie, a jeśli tak to w jakim tempie.